กำหนดวันใช้ทางด่วนฟรีทั้งหมด 19 วันต่อปี สำหรับวันหยุดต่างๆที่ประเทศไทยกำหนดเอาไว้ และ ได้รับการเซ็นสัญญากำหนดในสัมปทานเอาไว้แล้ว

ขึ้นทางด่วนฟรีประจำปี วันที่ชึ้นทางด่วนได้ฟรี

เนื่องด้วย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ โดยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด) ในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ยกเว้นเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่านฯ ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่านฯ และทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่านฯ

ทั้งนี้ การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษทั้ง 3 สายทาง เป็นไปตามหลักการในสัญญาสัมปทานฯ ฉบับแก้ไขใหม่ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เห็นชอบการแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอกำหนดไว้อีกด้วย

กำหนดวันที่ขึ้นทางด่วนฟรี ตั้งแต่ปีนี้ถึงปี พ.ศ. 2578 มีรายการดังต่อไปนี้

วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม
วันมาฆบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ของแต่ละปี ไม่ระบุวันที่แน่นอน)
วันจักรี 6 เมษายน
วันสงกรานต์ 13 -15 เมษายน
วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม
วันวิสาขบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของแต่ละปี ไม่ระบุวันที่แน่นอน)
วันพืชมงคล 11 พฤษภาคม
วันที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของแต่ละปี ไม่ระบุวันที่แน่นอน)
วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ของแต่ละปี ไม่ระบุวันที่แน่นอน)
วันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว
วันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม
วันสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม

สำหรับคนที่มีแผนจะเดินทางเพื่อกลับบ้าน ท่องเที่ยว แนะนำให้เลือกวันที่ทางด่วนฟรีเพื่อเป็นประหยัดค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางครั้งนั้นๆได้ โดยมากแล้ววันที่แสดงในการรายการทางด่วนฟรีนั้น จะเป็นวันสำคัญ หรือวันหยุดต่อเนื่องกันอยู่แล้ว ซึ่งจะมีปริมาณการเดินทางระหว่างเมืองมากกว่าปกติ โดยจะเป็นทางเดินทางเพื่อกลับบ้าน เยี่ยมผู้ใหญ่ และเพื่อการท่องเที่ยวเป็นประการสำคัญ​

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

rackmanagerpro.com © 2022 All Rights Reserved

Rackmanagerpro.com all right reserved 2007 - 2019

Copyright by Rackmanagerpro.com

Content Creted by Rackmanagerpro.com